Golv- och takpriser…

I en dom den 25 juni 2018 slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att ”Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.”

Utan någon djupare analys var det kanske efter domen i Kammarrätten i Göteborg 2013 (Mål nr-2598-2601-13) som det blev populärt att införa olika former av golvpriser för att förhindra dumpning av à-priser som sedan skulle ”hämtas hem” av leverantören på annat sätt. Domen var den första där bevisbördan tillämpades på så sätt att det var anbudsgivaren som skulle förklara att anbudet var seriöst menat.

Det har dock i princip aldrig varit tillåtet att ”per automatik” utesluta anbud som onormalt låga. En anbudsgivare ska ges möjlighet att förklara sin prissättning innan anbudet förkastas. Det är en anledning till att jag aldrig har använt mig av ”golvpriser”.

Det man kan göra för att förhindra strategisk prissättning är till exempel att föreskriva takpriser som inte får överskridas. Takpriser kan medföra att det inte blir lika intressant att dumpa vissa priser eftersom möjligheten att hämta hem dem på annat sätt begränsas. I kombination med verklighetsbaserade vikter för varje post så borde intresset för (oseriös) strategisk prissättning minskas.

Takpriser är tillåtet i dagsläget.

I kombination med andra kanske viktigare faktorer, som att utforma ett komplett och tydligt underlag och marknadsdialog, kan takpriser vara ett bra komplement.

Per Löwhagen
www.lowhagen.nu

ps. Viktigt att man gör sin marknadsanalys så att takpriserna inte blir för låga. Då får man ju inga anbud… Takpriserna bör heller inte syfta till att pressa priser utan mer vara ett skydd mot oseriös strategisk prissättning. ds.

Andra inlägg där takpris (maxpris) omnämns:
Handla VA-material
Utvärdering med LCC