Hänvisning till varumärke

Vad gäller egentligen för hänvisning till varumärke?

(bild: idg.se)

(bild: idg.se)

Frågan regleras i 6 kap. 4 § LOU/LUF. Där följande anges:

”De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i specifikationerna, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan uppgift eller hänvisning skall följas av orden ”eller likvärdigt”.”

Bestämmelsen i andra stycket utgör ett undantag från huvudregeln i första stycket. Undantaget innebär att en upphandlande myndighet får ange ursprung eller tillverkning i den tekniska specifikationen av föremålet för upphandlingen, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen.

Två förutsättningar ska således vara uppfyllda för att en upphandlande myndighet ska få använda sig av undantagsbestämmelsen i andra stycket. För det första ska myndigheten inte kunna beskriva föremålet på ett tydligt sätt. För det andra ska specifikationen följas av orden ”eller likvärdigt”, eftersom likvärdiga kontraktsföremål ska kunna offereras.

Frågan har prövats i ett några mål i kammarrätterna. I följande mål ansågs undantagsbestämmelsen i andra stycket inte vara tillämplig:

  • KamR i Sthlm mål nr 6163-06, upphandling av läkemedel
  • KamR i Sthlm mål nr 5037-12, upphandling av tangentbord
  • KamR i GBG mål nr 2136-10, upphandling av projektorer
  • KamR i Sun mål nr 1388-12, upphandling av färg

KamR i Jönköping har i mål 1903-1913-11, upphandling av rengöringsmedel, funnit att det är ok att hänvisa till ett visst varumärke.

KamR i GBG (i dom 2015-04-08, mål nr 3064-14) fastställde att det i princip ska vara objektivt omöjligt att beskriva föremålet tillräckligt preciserat eller begripligt för att en hänvisning till ett visst varumärke ska vara tillåtet.

Året efter kom KamR i GBG (2016-05-11, mål nr 6156-15), i en dom rörande en upphandling av färg, lack, lim och tapeter, fram till (med ändring av förvaltningsrättens dom) att det var ok med hänvisning till referensprodukter (varumärken) med tillägget ”eller likvärdigt” eftersom det inte var möjligt att beskriva de efterfrågade produkterna tillräckligt preciserat och begripligt utan hänvisningar till referensprodukter. (Vidare fanns där ytterligare faktorer som medförde att domstolen medgav hänvisningen.)

Domstolen konstaterade (igen) att det ska det i princip vara objektivt omöjligt att beskriva föremålet för upphandlingen för att en hänvisning av det aktuella slaget ska vara tillåten.

Vidare skrev domstolen att om det är möjligt eller inte att beskriva upphandlingsföremålet utan hänvisningar, bör avgöras genom en bedömning av om en alternativ objektiv beskrivning hade underlättat för leverantörerna att förstå vad myndigheten efterfrågar. Upphandlingsföremålet hade i detta fall inte framstått som tydligare med långtgående preciseringar av krav på̊ funktioner och egenskaper.

Sammanfattningsvis så bör man så långt det är möjligt beskriva produkten med funktioner och egenskaper utan hänvisning till referensprodukter/varumärken. Gör man ändå hänvisning till varumärke måste man vara beredd på att kunna motivera/bevisa att det inte varit möjligt att beskriva produkten utan hänvisningen (se föregående stycke).

Per Löwhagen
www.lowhagen.nu
Gilla på Facebook