MF med beskrivande text

Ibland ser man i förfrågningsunderlag till utförandeentreprenader enligt AB 04 att myndigheten skriver ihop handling 10 (Ej prissatt mängdförteckning) och handling 11 (teknisk beskrivning) till en handling som man kallar typ ”Mängdförteckning med beskrivande text” eller ”Mängdbeskrivning”. Denna handling ger man rangen 10.

Det man kan fråga sig då är hur man sedan tänker att handlingen ska rangordnas i avtalsskedet. Enligt AB 04 är en prissatt mängdförteckning handling 7 medan den tekniska beskrivningen är fortsatt handling 11.

Om man använder ”Mängdförteckning med beskrivande text” är det viktigt att fundera över och tydligt ange vilken rang som handlingen ska ha när den är prissatt. Om den blir handling 7, vilket kanske är det mest logiska, så ”går den förbi” de administrativa föreskrifterna (handling 9).

Detta kan så klart få konsekvenser om det i mängdbeskrivningen finns motstridigheter till skrivningar i de administrativa föreskrifterna. Förfarandet med mängdbeskrivning ställer således (ännu) större krav på att de administrativa och tekniska handlingarna samgranskas.

Det hela är kanske en akademisk fråga men tål att funderas på.

Kanske bäst att, med ändring av AB 04, låta mängdbeskrivningen vara handling 10 även efter att den har blivit prissatt?

//Per
www.lowhagen.nu

Tips:
– Håll den tekniska beskrivningen ren från administrativa föreskrifter.