Ramavtal – byggentreprenader

När man tar fram ett ramavtal för en byggentreprenad (AB 04) kan det vara en idé att tänka lite extra på det här med tydligheten.

Ofta ser man att myndigheten både lägger in upphandlingsföreskrifter för såväl ramavtalsupphandlingen som för avrop och förnyad konkurrens under kod AFB i de administrativa föreskrifterna.

Följden kan då bli att en anbudgivare i ramavtalsupphandlingen blir förvirrad eftersom flera upphandlingsprocesser beskrivs under samma kod. Vidare kommer det under avtalstiden finnas ”gamla” texter om ramavtalsupphandlingen kvar under AFB vilken inte heller känns optimalt (man kan så klart plocka bort dem innan man tecknar ramavtal).

Ett sätt att komma ifrån den eventuella problematiken ovan är att bryta ut AFB helt ur de administrativa föreskrifterna och skapa separata upphandlingsföreskrifter (läs mer om det här).

Sedan beskriver man avropsprocessen, som ska gälla under avtalstiden, i ramavtalet i stället. Det är ju ramavtalet som ska reglera parternas mellanhavanden mellan entreprenaderna och därför bör det stå i ramavtalet hur ett avrop ska gå till och hur ett entreprenadkontrakt ska tecknas för varje avrop.

Förslagsvis så har man i förfrågningsunderlaget till ramavtalet med en mall för det ramavtal som ska tecknas och, som bilagor till ramavtalet, mallar för entreprenadkontrakt och AF (utan AFB).

Grovt förenklat skulle ett förfrågningsunderlag för en sådan ramavtalsupphandling begränsas till följande handlingar:

  • 0 Upphandlingsföreskrifter, inklusive diverse formulär för anbudsgivning.
  • 1 Ramavtal
  • 1.1 Mall för entreprenadkontrakt (bilaga till ramavtal)
  • 1.2 Mall för administrativa föreskrifter (bilaga till ramavtal)
  • Övriga handlingar

Resultatet av en avropsprocess under avtalstiden blir att ett entreprenadkontrakt tecknas enligt bilaga 1.1 och blir kontraktshandling nr 1 i entreprenaden. På samma sätt blir bilaga 1.2 kontraktshandling nr 9 i entreprenaden och även övriga handlingar i avropsprocessen följer gruppindelningen i AB04 kap 1 § 3.

De administrativa föreskrifterna får anpassas mot det aktuella objektet men villkor som alltid är samma skrivs in i mallen. Entreprenadkontraktet kan vara relativt komplett redan i mallen.

//Per
www.lowhagen.nu